Członkowie Team Europe

dr Bartłomiej Zapała

Dziennikarz i wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wiceprezes Stowarzyszenia Rozprawy o Europie. Specjalizuje się w informowaniu i komentowaniu procesu integracji europejskiej i wpływu, jaki UE wywiera na codzienne życie mieszkańców. Nagrodzony za swoją pracę przez Parlament Europejski w 2014 roku Europejską Nagrodą Obywatelską. Czym zajmuję się w Team Europe?Sposobami, jakimi Unia Europejska próbuje komunikować...

dr hab. Marta Witkowska

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Z-ca Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Przegląd Europejski”; Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Czym zajmuję się w Team Europe?Kwestiami obywatelstwa europejskiego; procesami podejmowania decyzji w UE; europejskimi partiami politycznymi; prawem UE i jego stosowaniem; politykami i instytucjami UE. Czym jest dla mnie Europa? To szczególny kontynent,...

dr Paula Wiśniewska

Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, koordynator MA European Studies. Czym zajmuję się w Team Europe? W szczególności interesuję się funkcjonowaniem partii politycznych na poziomie europejskim oraz grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim. Analizuję także procesy decyzyjne zachodzące w systemie politycznym Unii Europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Wspólnotą ludzi zjednoczonych w różnorodności....

prof. zw. dr hab. Janusz Węc

Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czym zajmuję się w Team Europe?Integracją europejską; ustrojem UE; reformami traktatowymi; wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony UE; instytucjonalizacją procesów integracyjnych na świecie, a także stosunkami polsko-niemieckimi. Czym jest dla mnie Europa?Niewątpliwie jednym...

dr Wojciech Warski

Przedsiębiorca, prezes firmy informatycznej Softex Data SA, w latach 2011-2019, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji i Rady Dialogu Społecznego oraz wice-prezes BCC, ekspert i komentator spraw społeczno-gospodarczych. Czym zajmuję się w Team Europe?Swoja uwagę poświęcam przede wszystkim zagadnieniom gospodarczym, w tym dotyczącym sektora MŚP, warunków zatrudniania, umów o wolnym handlu. Moje kompetencje sięgają też spraw związanych z...

Jan Truszczyński

Wykładowca w warszawskiej Uczelni Vistula. Były ambasador Polski przy UE (1996-2001), negocjator członkostwa Polski w UE (2001-2003), sekretarz stanu w MSZ (2005), dyrektor generalny ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej (2010-2014). Czym zajmuję się w Team Europe?Szczególnie bliska jest mi tematyka procesów kształtowania decyzji i funkcjonowania instytucji UE, problematyka jednolitego rynku, działania Unii w...

dr hab. Piotr Tosiek

Adiunkt w Katedrze Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Czym zajmuję się w Team Europe? Systemem instytucjonalnym UE; teoriami integracji UE; administracyjnym wymiarem integracji europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Europa to kontynent zasługujący na dalszy stabilny rozwój. W wolnym czasie?Interesuję się motoryzacją, teatrem i filmem. Lublin i okolice,...

dr Paweł Sztarbowski

Adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Zastępca Dyrektora Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, Warszawa. Czym zajmuję się w Team Europe?Obszarem mojego zainteresowania jest międzynarodowa współpraca kulturalna, a szczególnie projekty teatralne. Interesują mnie również tematy dotyczące przyszłości Europy jako projektu integracyjnego, a także kryzys demokracji i rosnące poparcie dla tendencji populistycznych w wymiarze europejskim i...

dr Ewa Szostak

Adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe?Polityką gospodarczą, rynkiem pracy, demokratycznymi zmianami rozumianymi jako decentralizacja, regionalizacja, społeczeństwo obywatelskie. Czym jest dla mnie Europa?Europa to mój dom, miejsce, w którym jestem bezpieczna. W wolnym czasie?Działam społecznie, w zimie jeżdżę na nartach, rozwijam pasje moich...

dr hab. Marcin Szewczyk, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kierownik Seminarium doktoranckiego WSIiZ; Członek European Academic Network on Romani Studies. Czym zajmuję się w Team Europe? Polityką wobec mniejszości (w szczególności romskiej); polityką audiowizualną i medialną; polityką spójności; polityką publiczną; systemem decyzyjnym. Czym jest dla mnie Europa?Europa to kraj naszych przodków i ojczyzna naszego serca. W wolnym czasie?Jeżdżę na longboardzie, gram w curling i...

dr hab. Aleksandra Szczerba-Zawada

Adiunkta i kierowniczka Zakładu Administracji na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Czym zajmuję się w Team Europe?W Team Europe zajmuję się kwestiami równouprawnienia i niedyskryminacji, systemem instytucjonalnym UE, a także unijnym porządkiem aksjonormatywnym. Czym jest dla mnie Europa?Europa to dla mnie synonim wolności, równości i sprawiedliwości. W...

dr hab. Maria Ewa Szatlach prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pracownik naukowy w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Czym zajmuję się w Team Europe?Zagadnieniami instytucjonalnymi; TTIP; polityką zagraniczną UE w obszarze interregionalizmu; polityką regionalną; funduszami strukturalnymi. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest dla mnie rzeczywistością – czasami bolesną, ale najczęściej radosną i niosącą spełnienie marzeń. W wolnym czasie?Pasjami czytam beletrystykę. Ostatnio zaczęłam...

dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz zastępca dyrektora ds. badawczo–analitycznych, Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Czym zajmuję się w Team Europe?Wymiarem wschodnim Unii Europejskiej – Partnerstwem Wschodnim, Europejską Polityką Sąsiedztwa; stosunkami UE-Rosja, aktywnością międzynarodową Unii Europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Europa to bezpieczeństwo, stabilność, prawa człowieka i świetne...

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS. Czym zajmuję się w Team Europe?Tematyką integracji europejskiej – rozwojem samopodtrzymującym (zrównoważonym); południowym wymiarem Unii Europejskiej (procesem barcelońskim, państwami Maghrebu, Europejską Polityką Sąsiedztwa) oraz polityką informacyjną UE; polityką migracyjną UE. Czym jest dla...

dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz

Socjolog, była członkini zespołu ekspertów ad personam przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, była Radca Ministra w UKIE, była v-prezes Fundacji Polska w Europie. Obecnie: działa społecznie w Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej, współpracuje z Zespołem Analiz i Badań Społecznych przy Kancelarii Premiera RP, jest członkinią Towarzystwa Przyjaciół Muzeum...

dr hab. Anna Skolimowska, prof. UKSW

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie. Czym zajmuję się w Team Europe? Zagadnienia odnoszące się do tożsamości Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, globalnej strategii UE w stosunkach międzynarodowych. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest dla mnie przestrzenią identyfikacji. W wolnym czasie?W wolnym czasie oddaje się lekturze biografii...

prof. zw. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – v-ce Prezes, udział w grancie ERASMUS + dot. polityki senioralnej. Czym zajmuję się w Team Europe? Polityka senioralna UE; społeczne konsekwencje stosowania technologii informacyjnych; ochrona zdrowia. Czym jest dla mnie Europa? Europa to obszar wielorakich szans i możliwości rozwojowych dla każdego obywatela....

Wiesław Różyński

Wójt Gminy Biłgoraj (od 2006 r.); Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (w latach 2004-2006); współzałożyciel i lider Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”. Czym zajmuję się w Team Europe?Zagadnieniami związanymi z polityką regionalną, rozwojem obszarów wiejskich, wykorzystaniem funduszy europejskich na poziomie lokalnym, współpracą JST z organizacjami pozarządowymi. Czym jest dla mnie Europa?To arena...

dr hab. Magdalena Rekść

adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarz naukowy w Centrum Naukowo-Badawczym UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” Czym zajmuję się w Team Europe? Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Bałkanów Zachodnich, ich problemów wewnętrznych oraz uwarunkowań geopolitycznych. Szczególną uwagę poświęcam kwestiom pamięci i tożsamości zbiorowych, a w ostatnich latach również problemowi krysu...

dr hab. Beata Przybylska-Maszner, prof. UAM

Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej oraz Wiceprezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Czym zajmuję się w Team Europe?Systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej; wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE; wspólną...

dr hab. Anna Przybylska

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; Kierownik Centrum Deliberacji. Czym zajmuję się w Team Europe? Mechanizmami partycypacji obywatelskiej; dialogiem; deliberatywnymi konsultacjami społecznymi – metodologią, dobrymi praktykami i wykorzystaniem IT, jak też współpracą w tym zakresie z przedstawicielami administracji publicznej i sektora pozarządowego. Czym jest dla mnie Europa? Projektem, który ma szansę się urzeczywistnić tylko poprzez...

dr hab. Radosław Potorski

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Czym zajmuję się w Team Europe? Integracją europejską; zagadnieniami instytucjonalnymi (Trybunałem Sprawiedliwości); prawem europejskim i prawodawstwem polskim; procesami decyzyjnymi; implementacją prawa UE w Polsce. Czym jest dla mnie Europa?Europa to nasz dom, w którym udało się zaprowadzić pokój, choć...

Aleksandra Polak

Uniwersytet Warszawski, Fundacja Global.Lab. Czym zajmuję się w Team Europe?Europejską polityką równości płci, polityką społeczną, instytucjami UE i reformami instytucjonalnymi, teoriami integracji europejskiej, udziałem kobiet w europejskiej polityce. Czym jest dla mnie Europa? Europa to dla mnie przestrzeń unikalnego (chociaż dalekiego od ideału i wciąż w budowie) projektu opartego na wierze w równouprawnienie, postęp, prawa...

dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Czym zajmuję się w Team Europe?Reformami traktatowymi UE; systemem instytucjonalnym UE; aktywnością międzynarodową UE; Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony UE; stosunkami UE-USA; polityką wschodnią UE; teoriami i koncepcjami integracji europejskiej; tożsamością europejską. Czym jest dla mnie Europa?Europa to obecnie wielka przestrzeń...

dr Jerzy Plewa

Do stycznia 2020 Dyrektor Generalny w KE – Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Wcześniej Wiceminister Rolnictwa odpowiedzialny za negocjacje o członkostwo Polski w UE w obszarze rolnictwa i dostosowania do Wspólnej Polityki Rolnej oraz wielostronne i bilateralne negocjacje handlowe. Długoletni pracownik naukowy, adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert FAO i Banku Światowego. Czym...

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Instytut Nauk Politycznych i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA. Czym zajmuję się w Team Europe?Problematyką integracji europejskiej; polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej– wymiarem wschodnim (Partnerstwo Wschodnie, Europejska Polityka Sąsiedztwa); tożsamością i rolą Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej; wartościami europejskimi; przyszłością integracji europejskiej, soft...

Marek Pasztetnik

Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy; Doradca Prezydenta Pracodawców RP; nauczyciel akademicki WSB we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe? Zarządzaniem; gospodarką UE; polityką przemysłową UE; zagadnieniami związanymi z badaniami naukowymi; edukacją UE; europejską polityką sąsiedztwa; europejskim panelem testów biznesowych; współpracą międzynarodową pomiędzy organizacjami samorządu gospodarczego. Czym jest dla mnie Europa?Europa...

dr Marta Pachocka

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, Członek Zarządu Research Committee RC46 „Migration and Citizenship” w IPSA, Członek Zarządu PECSA. Czym zajmuję się w Team Europe?W Team Europe staram się angażować na różnych polach naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie. Moje obszary zainteresowań to m.in. przemiany...

dr Joanna Orzechowska-Wacławska

Socjolożka i ekonomistka. Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czym zajmuję się w Team Europe?Interesują mnie kwestie związane z wartościami narodowymi i europejskimi oraz postawy wobec zmian zachodzących w Polsce, w regionie i w Unii Europejskiej. Od lat badam relacje pomiędzy transformacją gospodarczą, a ideologią i przemianami świadomości, zarówno w zakresie w jakim...

prof. zw. dr hab. Artur Nowak-Far

Instytut Prawa Szkoły Głównej Handlowej Czym zajmuję się w Team Europe?Prawo finansowe Unii Europejskiej, legislacja UE, prawo UE dotyczące jakości wyrobów, w tym prawo żywnościowe. Czym jest dla mnie Europa?Europa to dla mnie wspólnota dziejów, stylów myślenia i działania. W wolnym czasie? W wolnym czasie zajmuję się sportem i folklorem muzycznym. Warszawa i okoliceanowfar@gmail.com

dr Bartłomiej E. Nowak

Prezes Grupy Uczelni Vistula Czym zajmuję się w Team Europe?Przyszłość i reformy Unii Europejskiej, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, Europa w zmieniającym się świecie, członkostwo Polski w strefie euro. Czym jest dla mnie Europa? Europa to nasza tożsamość. Jestem Polakiem i jestem Europejczykiem. Europa to wciąż najlepsze miejsce do życia na ziemi. Dlatego musimy...

prof. zw. dr hab. Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe? Makroekonomią ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej; polityką fiskalną w europejskiej przestrzeni gospodarczej; funkcjonowaniem strefy wspólnej waluty ze szczególnym uwzględnieniem strefy euro; funkcjonowaniem sektora usług w UE; ekonomią kultury. Czym jest dla mnie Europa?Dla mnie Europa to przyszłość młodych Polaków,...

dr Agnieszka Nitszke

Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czym zajmuję się w Team Europe?Integracją europejską – politykami europejskimi; agencjami Unii Europejskiej; partiami politycznymi w państwach członkowskich UE i ich wpływem na proces integracji europejskiej; polityką europejską państw niemieckojęzycznych. Czym jest dla mnie Europa? Europa to wspólnota ludzi...

dr hab. Marcin Napiórkowski

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski Czym zajmuję się w Team Europe?Społecznymi wyobrażeniami nt. Unii Europejskiej, scenariuszami przyszłości dominującymi w wyobraźni zbiorowej. Czym jest dla mnie Europa?To wyzwanie, zadanie na przyszłość i wielka odpowiedzialność wobec naszych dzieci. Wspólny projekt, który wymaga ciągłego doskonalenia. W wolnym czasie?A co to jest wolny czas? Pruszkównapiorkowski.m@gmail.com

dr Justyna Napiórkowska

Wykładowca akademicki UW, niezależny ekspert do spraw kultury i nauki w programach UE, dyrektor artystyczny Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie i w Brukseli. Laureatka tytułu Polak Roku w Belgii. Autorka publikacji o sztuce. Czym zajmuję się w Team Europe? Jean Monnet, jeden z ojców integracji europejskiej, powiedział, że gdyby mógł zacząć od początku, zacząłby...

Joanna Mytkowska

Dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Czym zajmuję się w Team Europe?W Team Europe zajmuję się kulturą i edukacją. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest dla mnie dużą ojczyzną. W wolnym czasie?Swój wolny czas poświęcam sztuce współczesnej. Warszawajoanna.mytkowska@artmuseum.pl

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Czym zajmuję się w Team Europe?Politykami europejskimi, szczególnie klimatyczno-energetyczną, strategią rozwoju i aktywizacją obywatelską młodzieży. Czym jest dla mnie Europa?Szerszą perspektywą niż ojczyzna. Doskonałą przestrzenią dla rozwoju kultury, sztuki, nauki. Strategicznym rozwiązaniem politycznym i miejscem kształtowania postaw tolerancji, otwartości i szacunku dla różnorodności. W wolnym czasie?Podróżuję, czytam...

dr hab. Małgorzata Molęda–Zdziech, prof. SGH

Socjolożka i politolożka. Kieruje Katedrą Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2017-2020 dyrektorka zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk – Biuro PolSCA PAN w Brukseli. Odznaczona francuskim Orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes cadémiques). Czym zajmuję się w Team Europe?Naukowo i badawczo zajmuję się działaniem grup interesu, lobbingiem na...

dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Czym zajmuję się w Team Europe?Instytucjami Unii Europejskiej, praw em UE, procesami koordynacji polityki europejskiej na poziomie krajowym, równością kobiet i mężczyzn w UE, zarządzaniem konfliktami w Unii Europejskiej, młodzieżą w UE, wartościami UE, procesami modernizacyjnymi w UE, Partnerstwem Wschodnim, pozycją międzynarodową UE. Czym jest dla mnie...

dr hab. Justyna Miecznikowska

Katedra Systemów Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Czym zajmuję się w Team Europe?Historią integracji europejskiej; procesami integracyjnymi zachodzącymi w Europie; europeizacją systemów politycznych i partyjnych; politykami unijnymi – ich założeniami i instrumentami oraz eurosceptycyzmem i populizmem w państwach europejskich. Czym jest dla mnie Europa?Zjednoczona Europa to wspólnota, w której uprzedzenia, antagonizmy...

prof. zw. dr hab. Radosław Markowski

Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet SWPS; kierownik Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (PGSW) oraz członek zespołu European Election Study. Czym zajmuję się w Team Europe?Europejskie wartości, demokracja i jej ochrona, demokratyczne „odwroty”, praworządność, walka z dezinformacją. Członek Editorial/Advisory Boards czasopism naukowych m.in. European Union Politics, European Journal of Political Research. Czym jest dla mnie Europa?Ojczyzną i...

Małgorzata Ławrowska-von Thadden

Pełnomocnik ds strategii w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Czym się zajmuję w Team Europe?Specjalizuję się w zagadnieniach z obszaru zarządzania instytucjami kultury, społecznej odpowiedzialności biznesu, procesów na styku kultury i biznesu, kultury i mediów, również w kontekście polsko-niemieckim. Czym jest dla mnie Europa?Europa to moja teraźniejszość, z całą paletą możliwości i szans, ale i...

dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich. Czym zajmuję się w Team Europe?W sieci TE zajmuję się sprawami polityki innowacyjnej (badawczo-rozwojowej), współpracą sektora państwowego i publicznego z sektorem prywatnym w zakresie zarządzania publicznego. W tym kontekście od lat badam procesy przedsiębiorczości, głównie w ujęciu akademickim i społecznym. Ponadto moje zainteresowania i badania...

dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH

Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERIUM,Warszawski Instytut Bankowości. Czym zajmuję się w Team Europe?Gospodarką i systemem finansowym Unii Europejskiej, kulturowymiuwarunkowaniami finansów, oceną skutków regulacji. Czym jest dla mnie Europa? Europa jest dla mnie jak rodzina, jednych się kocha, drugich lubi, a innych jedynie toleruje lub nie, ale wszyscy są „swoi” i mieszkają we...

dr Rafał Kuligowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Team Europe. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adiunkt na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współtwórca i inicjator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” Czym zajmuję się w Team Europe? Sprawami związanymi z polityką młodzieżową; zagadnieniami związanymi z pozycją UE na arenie międzynarodowej; polityką bezpieczeństwa i wymiarem sprawiedliwości...

dr hab. Tomasz Kubin

Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląskiw Katowicach. Czym zajmuję się w Team Europe?System instytucjonalny UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, sprawydotyczące członkostwa Polski w UE, polityka zagraniczna i bezpieczeń-stwa UE, stosunki zewnętrzne UE i rozszerzenie UE, historia integracjieuropejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Miejscem narodzin i rozwoju ludzi i idei, które wywarły największy wpływna losy...

dr hab. Maciej Krzak

emerytowany prof. Uczelni Łazarskiego Czym zajmuję się w Team Europe?Integracją monetarną, w tym kwestią przystąpienia Polski do strefy euro,polityką pieniężną, unią bankową, unią rynków kapitałowych, polityką fiskalną, długiem publicznym, inflacją i wzrostem gospodarczym. Czym jest dla mnie Europa?Przeszłością i przyszłością. Przeszłością, jako wspólnotą znaków. Przyszłością, bo Polska to dla mnie zbyt mało. A także kotwicą...

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowymw Chorzowie. Czym zajmuję się w Team Europe? Rozszerzeniem UE na kraje Europy Południowo-Wschodniej; skutkami polityczno–prawnymi rozszerzenia; zaangażowaniem UE na Bałkanach. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest dla mnie wspólnotą, która pozwala się cieszyć różnorodnością opartą na wspólnych fundamentach. W wolnym czasie? Interesuję się kulturą i językami...

Ludwik Kotecki

Ekspert i konsultant w zakresie polityki gospodarczej: budżetowej, podatkowej, monetarnej. Makroekonomista. Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. Były wiceminister finansów. Czym zajmuję się w Team Europe?Makroekonomią, integracją monetarną/walutową, koordynacją polityk budżetowych, paktem stabilności i wzrostu, zielonymi finansami. Czym jest dla mnie Europa?Europa to unia krajów, która powinna zabiegać o dalszą integrację, wspólnie rozwiązywać swoje problemy i przeciwdziałać...

dr Cezary Kościelniak

Filozof, adiunkt na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Czym zajmuję się w Team Europe?Obszary aktywności to polityka szkolnictwa wyższego w UE, rola religii w procesach integracji europejskiej, polityka zrównoważonego rozwoju. Czym jest dla mnie Europa? Przestrzenią dla uwspólniania polityki państw, miejscem wspólnych wartości. W wolnym czasie?Muzyka dawna, lektura książek. Poznańcezkos@amu.edu.pl

prof. zw. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Profesor socjologii. Była dyrektor CBOS i Instytutu Spraw Publicznych. Europoseł w latach 2009-2013, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013-2015. Czym zajmuję się w Team Europe?Interesują mnie reformy Unii Europejskiej, jej przyszłość i trwałość, polityka zagraniczna UE oraz postawy społeczne wobec przemian zachodzących w Polsce i Europie. Czym jest dla mnie Europa?Europa to wolność...

Jan Klemt

Społecznik, Żołnierz rezerwy, Prezes Fundacji „Kuźnica” im. Hugona Kołłątaja, Dyrektor Generalny Zarządu Krajowego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „ Nowy Świat”, Prezes Honorowy Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego, Wykształcenie wyższe, żołnierz rezerwy. Czym zajmuję się w Team Europe?Terenami wiejskimi, małomiasteczkowymi, młodzieżą defaworyzowaną, Europejskim Zielonym Ładem, NGO oraz wszystkim tym, co jest najbliższe obywatelom regionów UE – przybliżam...

prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz

Nauczyciel akademicki w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w KolegiumNauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Długoletni członek zespołu prof. L. Balcerowicza przygotowującego fundamenty polskiej reformy gospodarczej. Czym zajmuję się w Team Europe?Walką z kryzysem w Unii Europejskiej; gospodarką UE poprzez doskonalenie metod stanowienia regulacji. Czym jest dla mnie Europa?Jest oknem umożliwiającym poznanie świata i niepowtarzalną...

dr Katarzyna Kasia

Prodziekanka Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykładowczyni historii filozofii, filozofii kultury i estetyki. Prowadzi zajęcia również w Akademii Teatralnej im. Leona Schillera. Publicystka związana z tygodnikiem „Kultura liberalna” oraz z programem „Szkło kontaktowe” w telewizji TVN24. Czym zajmuję się w Team Europe?Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z pograniczem polityki i kultury,...

sędzia dr Tomasz Kałużny

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa Czym zajmuję się w Team Europe?• wykładnia i interpretacja regulacji unijnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; • praworządność, europejskie wartości, stosowanie regulacji prawnych; • rynek pracy, zatrudnienie i mobilność pracowników; • koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych. Czym jest dla mnie Europa?Promesa pokoju, ładu, harmonii, różnorodności, akceptacji, zaufania,sprawiedliwości… W wolnym czasie?Relacje...

Piotr Maciej Kaczyński

Szkoleniowiec i publicysta. Senior Fellow w Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) oraz wykładowca zewnętrzny. Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) w Maastricht. Autor bloga: www.political-europe.com Czym zajmuję się w Team Europe? Przede wszystkim, rozmawiam z obywatelami europejskimi – o przyszłości Unii, o jej instytucjach, wartościach, politykach i procedurach. Wśród poruszanych tematów są m.in. demokracja europejska, obywatelstwo UE,...

dr Beata Jurkowicz

Niemcoznawczyni, europeistka, edukatorka, zawodowo związana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Czym zajmuję się w Team Europe?Edukacją europejską, polityką kulturalną UE, europejskim przemysłem kreatywnym, programem Erasmus+, Europejskim Korpusem Solidarności, Europejską Platformą na rzecz Uczenia się Dorosłych w Europie (EPALE), Brexitem, promocją równouprawnienia kobiet i mężczyzn w UE oraz europejskich wartości. Czym jest dla mnie Europa?Europa to...

dr Anna Jaroń

Doktor prawa Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej, w szczególności ochroną praw podstawowych UE i w szerszym kontekście europejskim systemem ochrony praw człowieka, a także europejskim prawem administracyjnym. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest moim miejscem na ziemi. W wolnym czasie?Robię zakupy na lokalnym bazarze, gotuję dla rodziny i znajomych. Warszawa i okolice,...

dr hab. Michał Jamiołkowski

Adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Czym zajmuję się w Team Europe?Zbliżeniem kulturowym, różnicami kulturowymi oraz zacieraniem negatywnych stereotypów i uprzedzeń. Ponadto, jako wieloletni kierownik rozmaitych projektów proeuropejskich, uwrażliwianiem młodzieży, studentek i studentów na szeroko rozumianą problematykę idei wspólnotowości w szerszym kontekście uwarunkowań oraz przemian społeczno-historycznych. Czym jest dla mnie Europa?Wspólnym domem wzajemnie przenikających się...

dr inż. arch. Ewa Heczko-Hyłowa

Sekretarz Naukowy (2007-13) Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie; Inicjatorka/koordynatorka projektów badawczych krajowych, międzynarodowych i UE na Politechnice Krakowskiej (1989-2004); Wykładowca Uniwersytetu USTO (1985-88), Oran/Algeria. Czym zajmuję się w Team Europe?Polityką miejską na szczeblu lokalnym i UE; europejskimi standardami, lokalną demokracją partycypacyjną, zrównoważonym rozwojem oraz budowaniem spójności społecznej, gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej w strategicznym, zintegrowanym planowaniu...

prof. zw. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, członekKomitetu Nauk Prawnych PAN. Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej – zwłaszcza stosunkiem prawa unijnego i krajowego, zakresem obowiązków sądów krajowych stosujących prawounijne, prawem rynku wewnętrznego i prawem konkurencji, prawem konstytucyjnym. Czym jest dla mnie Europa?Przestrzenią wolności, tolerancji, wspaniałej kultury, nadzieją na udanąi bezpieczną przyszłość. W wolnym...

dr Jarosław Greser

Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Czym zajmuję się w Team Europe?Zagadnieniami związanymi z tworzeniem i wdrażaniem innowacji, w szczególności w branży nowych technologii; współpracą nauki z biznesem przy komercjalizacji wiedzy oraz regulacjami dotyczącymi nowych technologii, szczególni ochroną danych osobowych. Czym jest dla mnie Europa?To wspólna przestrzeń przyjazna dla wszystkich. W wolnym czasie?Podróżuję głównie do...

dr hab. Marek Grela

Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula; ambasador ad personam; były wiceminister spraw zagranicznych; Stały Przedstawiciel RP przy UE (2002-2006); dyrektor ds. transatlantyckich, ONZ i walki z terroryzmem SG Rady Unii Europejskiej (2006-2009); dyrektor / główny doradca w europejskiej służbie dyplomatycznej EEAS (2010-2012) Czym zajmuję się w Team Europe?Aktualne problemy integracji oraz sprawy polityki zagranicznej i...

dr hab. Marcin Górski

Radca prawny. Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym PAN; członek Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi Czym zajmuję się w Team Europe? Interesują mnie przede wszystkim zagadnienia związane z przestrzeganiem praworządności, porządkiem instytucjonalnym UE, funkcjonowaniem Trybunału Sprawiedliwości UE...

dr Grzegorz Gil

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS w Lublinie. Czym zajmuję się w Team Europe?Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa; stosunki zewnętrzne UE; procesy budowania i transformacji nowożytnych państw europejskich; Brexit; debaty oksfordzkie w tematyce europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Europa to niedokończona przygoda, którą staramy się zrozumieć lub domknąć. Tymczasem ona pulsuje niczym kosmos, rozszerza się...

dr hab. Dominik Jan Gajewski, prof. SGH

Kierownik Zakładu Prawa Podatkowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH. Czym zajmuję się w Team Europe?Krajowe, unijne i międzynarodowe prawo podatkowe; polityka podatkowa w zakresie przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania; problematyka wysoko zaawansowanej inżynierii podatkowej. Czym jest dla mnie Europa?Europa to dla mnie dom – wspólnota interesów...

dr Agnieszka Florczak

Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego Czym zajmuję się w Team Europe?Ochroną praw człowieka i polityką azylową. Czym jest dla mnie Europa?Zjednoczona Europa to dom zbudowany na fundamentach wolności, różnorodności, demokracji i pokoju. W wolnym czasie?Czytam. Wrocław i okoliceagnieszka.florczak@uwr.edu.pl

Andrzej Dycha

Doradca biznesowy, były ambasador Polski w krajach Afryki Zachodniej,były wiceminister gospodarki oraz rolnictwa Czym zajmuję się w Team Europe?Polityka handlowa UE, strategia dla Afryki, polityka rolna w UE. Czym jest dla mnie Europa?Jest moją Ojczyzną, miejscem z którego czerpię siłę. W wolnym czasie?Podróże, sprawy publiczne. Szczecin, Gorzów Wlkp. oraz Warszawaandrzejdycha@hotmail.com

dr Andrzej Dumała

Adiunkt dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Czym zajmuję się w Team Europe?Funkcjonowaniem systemu politycznego UE; procesami decyzyjnymi w UE; stosunkami zewnętrznymi UE; polityką bezpieczeństwa wewnętrznego UE; teorią i działaniem agencji UE. Czym jest dla mnie Europa?Europa jako kontynent jest dla mnie ciekawym i ciągle zaskakującym fenomenem geograficzno-przyrodniczym, a jako...

Tomasz Dostatni

Dominikanin, Publicysta Czym zajmuję się w Team Europe?Dialog między religiami, wyznaniami i dialog społeczny. Kościoły, religie w Europie. Dialog z naszymi sąsiadami: Niemcami, Czechami, Słowakami, Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami, Rosjanami. Dialog poprzez kulturę,sztukę, religie. Czym jest dla mnie Europa?Domem. W wolnym czasie?Czytam, piszę, wędruję, także duchowo. Polska, Szczecin, Europadostatni@ceti.pl

dr Spasimir Domaradzki

Wykładowca Uczelni Łazarskiego. Czym zajmuję się w Team Europe?Stosunkami zewnętrznymi UE; stosunkami transatlantyckimi; prawami człowieka; rozszerzeniem UE; oddziaływaniem UE na państwa członkowskie w wymiarze politycznym; procesem europeizacji; Europejską Polityką Sąsiedztwa; przyszłością integracji europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Dla mnie zjednoczona Europa to największy sukces współpracy nad rywalizacją. W wolnym czasie?Lubię uprawiać sport, spędzać wolny czas...

dr hab. Arkadiusz Domagała

Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego Czym zajmuję się w Team Europe?Historią i teorią integracji europejskiej, Unią Gospodarczo-Walutową i euro. W ramach tych dwóch obszarów merytorycznych w TE chcę rozmawiać głównie o obawach wynikających z integracji i szansach, jakie ta integracja daje poszczególnym państwom. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest dla mnie domem, którego mieszkańcy,...

dr hab. Anna Doliwa-Klepacka prof. UwB

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, radca prawny Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej, w szczególności kwestiami instytucjonalnymi, swobodą przepływu osób, wzajemnym uznawaniem kwalifikacji zawodowych, zagadnieniami dotyczącymi politykimigracyjnej. Czym jest dla mnie Europa?Wartością. Wspólnotą. Możliwością rozwoju. Poszanowaniem różnorodności. W wolnym czasie?Spotykam się z ludźmi, podróżuję, czytam. Świętokrzyskie, Białystok i okolicedoliwa.klepacka@gmail.com

dr Marta Czarnecka-Gallas

Ekspert ds. Projektów Europejskich, Koordynator Projektu Let’s Communicate! promującego Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) w Stowarzyszeniu „Pomorskie w UE”; Ekspert ds. Komunikacji i SUERMB w Sekretariacie Baltic Sea States Subregional Co-opperation (BSSSC) w ramach prezydencji woj. pomorskiego w BSSSC w latach 2020-2021. Czym zajmuję się w Team Europe?Polityką makroregionalną, strategiami makroregionalnymi UE, a...

prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór

Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM; Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; Członek założyciel Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Czym zajmuję się w Team Europe?W Team Europe prowadzę działalność edukacyjną, naukową oraz kulturalną o tematyce europejskiej. Współpracuję z innymi członkami Team Europe, organizacjami i instytucjami specjalizującymi się w problematyce integracji europejskiej. Czym jest...

dr Leszek Cybulski

Pracownik Urzędu Statystycznego we Wrocławiu; przez większość zawodowego życia pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe?Europejską strategią zatrudnienia; jednolitym rynkiem; polityką regionalnąi spójności; budżetem i funduszami strukturalnymi; Unią gospodarczą i walutową; porozumieniami handlowymi; strategiami dekadowymi i semestrem europejskim; zagadnieniami związanymi z edukacją; Europejską Polityką Sąsiedztwa i Europejskim Funduszem Rozwoju. Czym...

Tomasz Cichocki

Ekspert w zakresie innowacyjności i współpracy nauki z biznesem. Facylitator procesów strategicznych Czym zajmuję się w Team Europe?Kwestiami związanymi z polityką naukową i innowacyjną, rozwojem nowych technologii oraz edukacją dorosłych. Od kilku lat, na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzę warsztaty przygotowujące strategie komercjalizacji wyników badań projektów realizowanych w ramachProgramów Ramowych. Czym jest dla mnie Europa?Europa to...

dr Błażej Choroś

Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich Czym zajmuję się w Team Europe?Instytucjami Unii Europejskiej; przyszłością (i przeszłością) UE, procesem integracji i dezintegracji (w tym Brexitem i Polexitem); polityczną pozycją posłów do Parlamentu Europejskiego; komunikacją polityczną; prawami człowieka. Czym jest dla mnie Europa?Projektem,...

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,, podejmująca w pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego problematykę związaną z prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej. Czym zajmuję się w Team Europe?Zagadnieniami związanymi z prawem europejskim, szczególnie z kwestiami instytucjonalnymi; prawnomiędzynarodową podmiotowością Unii Europejskiej; ochroną praw podstawowych i w...

dr Aleksandra Borowicz

Adiunkt w Katedrze Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego; członek zarządu oraz skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Czym zajmuję się w Team Europe?W szczególności interesuje się tematyką gospodarczą, polityką spójności oraz funkcjonowaniem unii gospodarczo-walutowej. Moimi obszarami zainteresowań poza ogólnie rozumianą integracją europejską jest polityka spójności, wspólna polityka handlowa, funkcjonowanie strefy euro,...

dr Karolina Borońska-Hryniewiecka

Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego; badaczka wizytująca w Europejskim Centrum Socjologii i Nauk Politycznych na Sorbonie oraz wykładowczyni na paryskim Uniwersytecie Panthéon-Assas. W przeszłości m.in. Jean Monnet Fellow w European University Institute we Florencji, kierowniczka Programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, wykładowczyni i badaczka na Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz SciencesPo w...

dr Małgorzata Bonikowska

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl), współtwórca ośrodka THINKTANK (www. think-tank.pl), nauczyciel akademicki (Uczelnia Vistula), komentator spraw międzynarodowych. Czym zajmuję się w Team Europe?Polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE, Europejską Strategią Globalną,polityką rozszerzenia i sąsiedztwa, relacjami UE-Azja, historią integracjieuropejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Moim miejscem na ziemi, przestrzenią wolności i wielkich idei. W wolnym czasie?Podróżuję, czytam, poznaję...

dr Anna Biernacka-Rygiel

Zawodowo zajmuje się współpracą międzynarodową w lotnictwie. Ponadto związana z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. Długoletni pracownik administracji państwowej w obszarze transportu. Czym zajmuję się w Team Europe?Turystyką, transportem (głównie lotnictwo) oraz praktykami, stażami i zatrudnieniem w instytucjach unijnych, a także programem Erasmus. Czym jest dla mnie Europa?Szansą na studia zagraniczne, pracę w organizacjach międzynarodowych,podróże, poznanie...

dr Krzysztof Biegun

Adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Ekonomii i FinansówUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Czym zajmuję się w Team Europe?Finansami. Jestem ciekawy, czy opłaca się wprowadzić euro? Dlaczego kredyty w Polsce są tak drogie? Czy któremuś z państw UE grozi bankructwo? Dlatego badam korzyści z wprowadzenia wspólnej waluty oraz efektywność funkcjonowania unii bankowej i unii rynków kapitałowych....

prof. zw. dr hab. Jan Barcz

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były dyplomata, m.in. członek polskiej delegacji na Konferencję „2+4” oraz delegacji negocjującej traktaty polsko- -niemieckie z lat 1990-1992, Ambasador RP w Wiedniu (1995-1999) Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim reformami instytucjonalnymi, zróżnicowaniem wewnętrznym – zachowaniem spójności...

dr hab. Adam A. Ambroziak prof. SGH

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym zajmuję się w Team Europe?Politykami gospodarczymi UE, a w tym rynku wewnętrznego UE, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów i swobodnego świadczenia usług, polityką konkurencji UE w zakresie pomocy publicznej, polityką przemysłową UE oraz polityką regionalną UE. Czym jest dla...