Członkowie Team Europe

dr Bartłomiej Zapała

Dziennikarz i wykładowca, dyrektor AkademickiejSzkoły Podstawowej w Kielcach. Przewodniczący Rady Fundacji Futurefor Europe. Laureat Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Specjalizuje się w informowaniu i komentowaniu procesu integracjieuropejskiej i wpływu, jaki UE wywiera na codzienne życie mieszkańców. Czym zajmuję się w Team Europe?Sposobami, jakimi Unia Europejska próbuje komunikować swoją działalność mieszkańcom, dialogiem społecznym i kampaniami informacyjnymi dotyczącymi spraw...

Maciej Zakrocki

Dziennikarz. Przez 30 lat w TVP. Realizował programy telewizyjne w całym okresie negocjacji akcesyjnych i podczas kampanii referendalnej. Od 2008 roku przez blisko 10 lat był autorem i prowadzącym programy z cyklu „Debata po europejsku”, realizowane w studiach telewizyjnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Brukseli. Od połowy czerwca 2014 roku współpracuje z radiem TOK FM....

prof. dr hab.Anna Wyrozumska

Kierownik Katedry Europejskiego PrawaKonstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Brała udział m.in. w konferencji rzymskiejnegocjującej statut MiędzynarodowegoTrybunału Karnego, w pracach komitetów prawnych Rady Europy, VI Komitetu ZO ONZ, Komitetu ad hoc ds. immunitetu państwa. W latach 2010-2018 członkini Rady Legislacyjnej. Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim stosowaniem prawa UE...

dr hab. Marta Witkowska

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Z-ca Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Przegląd Europejski”; Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Czym zajmuję się w Team Europe?Kwestiami obywatelstwa europejskiego; procesami podejmowania decyzji w UE; europejskimi partiami politycznymi; prawem UE i jego stosowaniem; politykami i instytucjami UE. Czym jest dla mnie Europa? To szczególny kontynent,...

dr Paula Wiśniewska

Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, koordynator MA European Studies. Czym zajmuję się w Team Europe? W szczególności interesuję się funkcjonowaniem partii politycznych na poziomie europejskim oraz grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim. Analizuję także procesy decyzyjne zachodzące w systemie politycznym Unii Europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Wspólnotą ludzi zjednoczonych w różnorodności....

prof. zw. dr hab. Janusz Węc

Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czym zajmuję się w Team Europe?Integracją europejską; ustrojem UE; reformami traktatowymi; wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony UE; instytucjonalizacją procesów integracyjnych na świecie, a także stosunkami polsko-niemieckimi. Czym jest dla mnie Europa?Niewątpliwie jednym...

dr Wojciech Warski

Przedsiębiorca, prezes firmy informatycznej Softex Data SA, w latach 2011-2019, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji i Rady Dialogu Społecznego oraz wice-prezes BCC, ekspert i komentator spraw społeczno-gospodarczych. Czym zajmuję się w Team Europe?Swoja uwagę poświęcam przede wszystkim zagadnieniom gospodarczym, w tym dotyczącym sektora MŚP, warunków zatrudniania, umów o wolnym handlu. Moje kompetencje sięgają też spraw związanych z...

Jan Truszczyński

Wykładowca w warszawskiej Uczelni Vistula. Były ambasador Polski przy UE (1996-2001), negocjator członkostwa Polski w UE (2001-2003), sekretarz stanu w MSZ (2005), dyrektor generalny ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej (2010-2014). Czym zajmuję się w Team Europe?Szczególnie bliska jest mi tematyka procesów kształtowania decyzji i funkcjonowania instytucji UE, problematyka jednolitego rynku, działania Unii w...

dr hab. Piotr Tosiek

Adiunkt w Katedrze Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Czym zajmuję się w Team Europe? Systemem instytucjonalnym UE; teoriami integracji UE; administracyjnym wymiarem integracji europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Europa to kontynent zasługujący na dalszy stabilny rozwój. W wolnym czasie?Interesuję się motoryzacją, teatrem i filmem. Lublin i okolice,...

dr Paweł Sztarbowski

Adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Zastępca Dyrektora Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, Warszawa. Czym zajmuję się w Team Europe?Obszarem mojego zainteresowania jest międzynarodowa współpraca kulturalna, a szczególnie projekty teatralne. Interesują mnie również tematy dotyczące przyszłości Europy jako projektu integracyjnego, a także kryzys demokracji i rosnące poparcie dla tendencji populistycznych w wymiarze europejskim i...

dr Ewa Szostak

Adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe?Polityką gospodarczą, rynkiem pracy, demokratycznymi zmianami rozumianymi jako decentralizacja, regionalizacja, społeczeństwo obywatelskie. Czym jest dla mnie Europa?Europa to mój dom, miejsce, w którym jestem bezpieczna. W wolnym czasie?Działam społecznie, w zimie jeżdżę na nartach, rozwijam pasje moich...

dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

Kierownik Seminarium doktoranckiego WSIiZ; Członek European Academic Network on Romani Studies. Czym zajmuję się w Team Europe? Polityką wobec mniejszości (w szczególności romskiej) i dyskryminacją; politykąpubliczną; polityką audiowizualną i medialną (dezinformacja, media społecznościowe, fake news). Czym jest dla mnie Europa?Europa to kraj naszych przodków i ojczyzna naszego serca. W wolnym czasie?Jeżdżę na longboardzie, gram w...

dr hab. Aleksandra Szczerba prof. AJP

Profesorka AJP, kierowniczka Katedry Prawa i Integracji Europejskiej oraz Zakładu Administracji na Wydziale Administracji i BezpieczeństwaNarodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Czym zajmuję się w Team Europe?W Team Europe zajmuję się kwestiami równouprawnienia i niedyskryminacji, systemem instytucjonalnym UE, a także unijnym porządkiem aksjonormatywnym. Czym jest dla mnie Europa? Europa to dla mnie...

dr hab. Maria Ewa Szatlach prof. UKW

Pracownik naukowy w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Czym zajmuję się w Team Europe?Zagadnieniami instytucjonalnymi; TTIP; polityką zagraniczną UE w obszarze interregionalizmu; polityką regionalną; funduszami strukturalnymi. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest dla mnie rzeczywistością – czasami bolesną, ale najczęściej radosną i niosącą spełnienie marzeń. W wolnym czasie?Pasjami czytam beletrystykę. Ostatnio zaczęłam...

dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz zastępca dyrektora ds. badawczo–analitycznych, Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Czym zajmuję się w Team Europe?Wymiarem wschodnim Unii Europejskiej – Partnerstwem Wschodnim, Europejską Polityką Sąsiedztwa; stosunkami UE-Rosja, aktywnością międzynarodową Unii Europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Europa to bezpieczeństwo, stabilność, prawa człowieka i świetne...

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS. Czym zajmuję się w Team Europe?Tematyką integracji europejskiej – rozwojem samopodtrzymującym (zrównoważonym); południowym wymiarem Unii Europejskiej (procesem barcelońskim, państwami Maghrebu, Europejską Polityką Sąsiedztwa) oraz polityką informacyjną UE; polityką migracyjną UE. Czym jest dla...

dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz

Socjolog, była członkini zespołu ekspertów ad personam przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, była Radca Ministra w UKIE, była v-prezes Fundacji Polska w Europie. Obecnie: działa społecznie w Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej, współpracuje z Zespołem Analiz i Badań Społecznych przy Kancelarii Premiera RP, jest członkinią Towarzystwa Przyjaciół Muzeum...

dr Izabela Skomerska

Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Czym zajmuję się w Team Europe? Prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim relacją między prawem europejskim, a prawem krajowym oraz między prawem międzynarodowym, a prawem europejskim, kwestiami ustrojowymi i instytucjonalnymi, obywatelstwem UE, statusem prawnym jednostki w prawie UE, polityką azylową i imigracyjną Unii Europejskiej. Czym jest dla...

Hanna Schudy

Dr nauk humanistycznych (filozofia) mgr ochrony środowiska (nauki biologiczne), studentka Interdyscyplinarnych studiów europejskich w Centrum Studiów Niemieckich im. W. Brandta na UniwersytecieWrocławskim. Czym zajmuję się w Team Europe? Tematyką polityki klimatycznej z uwzględnieniemkultury i stylu życia. Szczególnie interesuje mnie program Nowy Europejski Bauhaus i jego rola w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Przyglądam się konfliktom wokół...

prof. zw. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – v-ce Prezes, udział w grancie ERASMUS + dot. polityki senioralnej. Czym zajmuję się w Team Europe? Polityka senioralna UE; społeczne konsekwencje stosowania technologii informacyjnych; ochrona zdrowia. Czym jest dla mnie Europa? Europa to obszar wielorakich szans i możliwości rozwojowych dla każdego obywatela....

Wiesław Różyński

Wójt Gminy Biłgoraj (od 2006 r.); Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (w latach 2004-2006); współzałożyciel i lider Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”. Czym zajmuję się w Team Europe?Zagadnieniami związanymi z polityką regionalną, rozwojem obszarów wiejskich, wykorzystaniem funduszy europejskich na poziomie lokalnym, współpracą JST z organizacjami pozarządowymi. Czym jest dla mnie Europa?To arena...

dr hab. Magdalena Rekść

Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarz naukowy w Centrum Naukowo-Badawczym UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” Czym zajmuję się w Team Europe? Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Bałkanów Zachodnich, ich problemów wewnętrznych oraz uwarunkowań geopolitycznych. Szczególną uwagę poświęcam kwestiom pamięci i tożsamości zbiorowych, a w ostatnich latach również problemowi kryzysu...

dr hab. Beata Przybylska-Maszner, prof. UAM

Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej oraz Wiceprezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Czym zajmuję się w Team Europe?Systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej; wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE; wspólną...

dr hab. Anna Przybylska

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; Kierownik Centrum Deliberacji. Czym zajmuję się w Team Europe? Mechanizmami partycypacji obywatelskiej; dialogiem; deliberatywnymi konsultacjami społecznymi – metodologią, dobrymi praktykami i wykorzystaniem IT, jak też współpracą w tym zakresie z przedstawicielami administracji publicznej i sektora pozarządowego. Czym jest dla mnie Europa? Projektem, który ma szansę się urzeczywistnić tylko poprzez...

dr Marek Prawda

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w okresie od 2016 do 2021 r. W latach 2012-2016 pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. ubiegłego wieku działał w “Solidarności”. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1984 roku obronił pracę doktorską w dziedzinie socjologii....

dr hab. Radosław Potorski prof. UMK

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Czym zajmuję się w Team Europe? Integracją europejską; zagadnieniami instytucjonalnymi (Trybunałem Sprawiedliwości); prawem europejskim i prawodawstwem polskim; procesami decyzyjnymi; implementacją prawa UE w Polsce. Czym jest dla mnie Europa?Europa to nasz dom, w którym udało się zaprowadzić pokój, choć...

Aleksandra Polak

Uniwersytet Warszawski, Fundacja Global.Lab. Czym zajmuję się w Team Europe?Europejską polityką równości płci, polityką społeczną, instytucjami UE i reformami instytucjonalnymi, teoriami integracji europejskiej, udziałem kobiet w europejskiej polityce. Czym jest dla mnie Europa? Europa to dla mnie przestrzeń unikalnego (chociaż dalekiego od ideału i wciąż w budowie) projektu opartego na wierze w równouprawnienie, postęp, prawa...

prof. zw. dr hab. Andrzej Podraza

Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Czym zajmuję się w Team Europe?Reformami traktatowymi UE; systemem instytucjonalnym UE; aktywnością międzynarodową UE; Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony UE; stosunkami UE-USA; polityką wschodnią UE; teoriami i koncepcjami integracji europejskiej; tożsamością europejską. Czym jest...

dr Jerzy Plewa

Do stycznia 2020 Dyrektor Generalny w KE – Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Wcześniej Wiceminister Rolnictwa odpowiedzialny za negocjacje o członkostwo Polski w UE w obszarze rolnictwa i dostosowania do Wspólnej Polityki Rolnej oraz wielostronne i bilateralne negocjacje handlowe. Długoletni pracownik naukowy, adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert FAO i Banku Światowego. Czym...

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Instytut Nauk Politycznych i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, redaktor naczelna czasopisma Studia i Analizy Nauk o Polityce. Czym zajmuję się w Team Europe?Problematyką integracji europejskiej; polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej– wymiarem wschodnim (Partnerstwo Wschodnie, Europejska Polityka Sąsiedztwa); tożsamością i rolą Unii Europejskiej...

Marek Pasztetnik

Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy; Doradca Prezydenta Pracodawców RP; nauczyciel akademicki WSB we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe? Zarządzaniem; gospodarką UE; polityką przemysłową UE; zagadnieniami związanymi z badaniami naukowymi; edukacją UE; europejską polityką sąsiedztwa; europejskim panelem testów biznesowych; współpracą międzynarodową pomiędzy organizacjami samorządu gospodarczego. Czym jest dla mnie Europa?Europa...

dr Marta Pachocka

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, Członek Zarządu Research Committee RC46 „Migration and Citizenship” w IPSA, Członek Zarządu PECSA. Czym zajmuję się w Team Europe?W Team Europe staram się angażować na różnych polach naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie. Moje obszary zainteresowań to m.in. przemiany...

dr Joanna Orzechowska-Wacławska

Socjolożka i ekonomistka. Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czym zajmuję się w Team Europe?Interesują mnie kwestie związane z wartościami narodowymi i europejskimi oraz postawy wobec zmian zachodzących w Polsce, w regionie i w Unii Europejskiej. Od lat badam relacje pomiędzy transformacją gospodarczą, a ideologią i przemianami świadomości, zarówno w zakresie w jakim...

prof. zw. dr hab. Artur Nowak-Far

Instytut Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Czym zajmuję się w Team Europe?Prawo finansowe Unii Europejskiej, legislacja UE, prawo UE dotyczące jakości wyrobów, w tym prawo żywnościowe. Czym jest dla mnie Europa?Europa to dla mnie wspólnota dziejów, stylów myślenia i działania. W wolnym czasie? W wolnym czasie zajmuję się sportem i folklorem muzycznym. Warszawa i...

dr Bartłomiej E. Nowak

Prezes Grupy Uczelni Vistula Czym zajmuję się w Team Europe?Przyszłość i reformy Unii Europejskiej, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, Europa w zmieniającym się świecie, członkostwo Polski w strefie euro. Czym jest dla mnie Europa? Europa to nasza tożsamość. Jestem Polakiem i jestem Europejczykiem. Europa to wciąż najlepsze miejsce do życia na ziemi. Dlatego musimy...

prof. zw. dr hab. Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe? Makroekonomią ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej; polityką fiskalną w europejskiej przestrzeni gospodarczej; funkcjonowaniem strefy wspólnej waluty ze szczególnym uwzględnieniem strefy euro; funkcjonowaniem sektora usług w UE; ekonomią kultury. Czym jest dla mnie Europa?Dla mnie Europa to przyszłość młodych Polaków,...

dr Agnieszka Nitszke

Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czym zajmuję się w Team Europe?Integracją europejską – politykami europejskimi; agencjami Unii Europejskiej; partiami politycznymi w państwach członkowskich UE i ich wpływem na proces integracji europejskiej; polityką europejską państw niemieckojęzycznych. Czym jest dla mnie Europa? Europa to wspólnota ludzi...

dr hab. Marcin Napiórkowski

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski Czym zajmuję się w Team Europe?Społecznymi wyobrażeniami nt. Unii Europejskiej, scenariuszami przyszłości dominującymi w wyobraźni zbiorowej. Czym jest dla mnie Europa?To wyzwanie, zadanie na przyszłość i wielka odpowiedzialność wobec naszych dzieci. Wspólny projekt, który wymaga ciągłego doskonalenia. W wolnym czasie?A co to jest wolny czas? Pruszkównapiorkowski.m@gmail.com

dr Justyna Napiórkowska

Wykładowca akademicki UW, niezależny ekspert do spraw kultury i nauki w programach UE, dyrektor artystyczny Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie i w Brukseli. Laureatka tytułu Polak Roku w Belgii. Autorka publikacji o sztuce. Czym zajmuję się w Team Europe? Jean Monnet, jeden z ojców integracji europejskiej, powiedział, że gdyby mógł zacząć od początku, zacząłby...

Joanna Mytkowska

Dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Czym zajmuję się w Team Europe?W Team Europe zajmuję się kulturą i edukacją. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest dla mnie dużą ojczyzną. W wolnym czasie?Swój wolny czas poświęcam sztuce współczesnej. Warszawajoanna.mytkowska@artmuseum.pl

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Czym zajmuję się w Team Europe?Politykami europejskimi, szczególnie klimatyczno-energetyczną, strategią rozwoju i aktywizacją obywatelską młodzieży. Czym jest dla mnie Europa?Szerszą perspektywą niż ojczyzna. Doskonałą przestrzenią dla rozwoju kultury, sztuki, nauki. Strategicznym rozwiązaniem politycznym i miejscem kształtowania postaw tolerancji, otwartości i szacunku dla różnorodności. W wolnym czasie?Podróżuję, czytam...

dr hab. Małgorzata Molęda–Zdziech, prof. SGH

Socjolożka i politolożka. Kieruje Katedrą Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2017-2020 dyrektorka zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk – Biuro PolSCA PAN w Brukseli. Odznaczona francuskim Orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Académiques). W 2021 roku powołana na pełnomocnika Rektora SGH ds. współpracy z Unią Europejską. Czym zajmuję...

dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Czym zajmuję się w Team Europe?Instytucjami Unii Europejskiej, prawem UE, procesami koordynacji polityki europejskiej na poziomie krajowym, równością kobiet i mężczyzn w UE, zarządzaniem konfliktami w Unii Europejskiej, młodzieżą w UE, wartościami UE, procesami modernizacyjnymi w UE, Partnerstwem Wschodnim, pozycją międzynarodową UE. Czym jest dla mnie Europa?Europa...

prof. zw. dr hab. Radosław Markowski

Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet SWPS; kierownik Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (PGSW) oraz członek zespołu European Election Study. Czym zajmuję się w Team Europe?Europejskie wartości, demokracja i jej ochrona, demokratyczne „odwroty”, praworządność, walka z dezinformacją. Członek Editorial/Advisory Boards czasopism naukowych m.in. European Union Politics, European Journalof Political Research. Czym jest dla mnie Europa?Ojczyzną i tą...

Małgorzata Ławrowska-von Thadden

Pełnomocnik ds strategii w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Czym się zajmuję w Team Europe?Specjalizuję się w zagadnieniach z obszaru zarządzania instytucjami kultury, społecznej odpowiedzialności biznesu, procesów na styku kultury i biznesu, kultury i mediów, również w kontekście polsko-niemieckim. Czym jest dla mnie Europa?Europa to moja teraźniejszość, z całą paletą możliwości i szans, ale i...

dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich. Czym zajmuję się w Team Europe?W sieci TE zajmuję się sprawami polityki innowacyjnej (badawczo-rozwojowej), współpracą sektora państwowego i publicznego z sektorem prywatnym w zakresie zarządzania publicznego. W tym kontekście od lat badam procesy przedsiębiorczości, głównie w ujęciu akademickim i społecznym. Ponadto moje zainteresowania i badania...

dr Agnieszka Łada-Konefał

Wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt, do 2019 roku dyrektor Programu Europejskiego i starszy analityk Instytutu Spraw Publicznych Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i członek wielu polsko-niemieckich gremiów i sieci Czym zajmuję się w Team Europe?Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska i niemiecka polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za...

Dr hab. Agnieszka Legucka

Wykładowczyni na Akademii Biznesu i Finansów Vistula, analityczka ds. Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz zastępczyni Redaktora Naczelnego czasopisma „Sprawy Międzynarodowe” Czym się zajmuję w Team Europe? Kwestiami rosyjskiej dezinformacji, zagrożeń hybrydowych i budowania odporności społecznej w UE, a także konfliktami zbrojnymi i problemami bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Czym jest dla...

dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH

Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERIUM,Warszawski Instytut Bankowości. Czym zajmuję się w Team Europe?Gospodarką i systemem finansowym Unii Europejskiej, kulturowymiuwarunkowaniami finansów, oceną skutków regulacji. Czym jest dla mnie Europa? Europa jest dla mnie jak rodzina, jednych się kocha, drugich lubi, a innych jedynie toleruje lub nie, ale wszyscy są „swoi” i mieszkają we...

dr Rafał Kuligowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Team Europe, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pomysłodawca i inicjator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o UniiEuropejskiej „Gwiezdny Krąg”, pomysłodawca Europejskiego Kongresu RadMłodzieżowych. Czym zajmuję się w Team Europe? Sprawami związanymi z polityką młodzieżową; zagadnieniami związanymi z pozycją UE na arenie międzynarodowej; polityką bezpieczeństwa i wymiarem sprawiedliwości oraz...

dr hab. Tomasz Kubin prof. UŚ

Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląskiw Katowicach. Czym zajmuję się w Team Europe?System instytucjonalny UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, sprawydotyczące członkostwa Polski w UE, polityka zagraniczna i bezpieczeń-stwa UE, stosunki zewnętrzne UE i rozszerzenie UE, historia integracjieuropejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Miejscem narodzin i rozwoju ludzi i idei, które wywarły największy wpływna losy...

dr hab. Maciej Krzak prof. Uczelni Łazarskiego

Emerytowany prof. Uczelni Łazarskiego Czym zajmuję się w Team Europe?Integracją monetarną, w tym kwestią przystąpienia Polski do strefy euro,polityką pieniężną, unią bankową, unią rynków kapitałowych, polityką fiskalną, długiem publicznym, inflacją i wzrostem gospodarczym. Czym jest dla mnie Europa?Przeszłością i przyszłością. Przeszłością, jako wspólnotą znaków. Przyszłością, bo Polska to dla mnie zbyt mało. A także kotwicą...

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowymw Chorzowie. Czym zajmuję się w Team Europe? Rozszerzeniem UE na kraje Europy Południowo-Wschodniej; skutkami polityczno–prawnymi rozszerzenia; zaangażowaniem UE na Bałkanach. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest dla mnie wspólnotą, która pozwala się cieszyć różnorodnością opartą na wspólnych fundamentach. W wolnym czasie? Interesuję się kulturą i językami...

Ludwik Kotecki

Ekspert i konsultant w zakresie polityki gospodarczej: budżetowej, podatkowej, monetarnej. Makroekonomista. Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. Były wiceminister finansów. Czym zajmuję się w Team Europe?Makroekonomią, integracją monetarną/walutową, koordynacją polityk budżetowych, paktem stabilności i wzrostu, zielonymi finansami. Czym jest dla mnie Europa?Europa to unia krajów, która powinna zabiegać o dalszą integrację, wspólnie rozwiązywać swoje problemy i przeciwdziałać...

dr hab. Cezary Kościelniak

Filozof, adiunkt na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Czym zajmuję się w Team Europe?Obszary aktywności to polityka szkolnictwa wyższego w UE, rola religii w procesach integracji europejskiej, kulturowe konteksty polityk zrównoważonego rozwoju. Czym jest dla mnie Europa? Przestrzenią dla uwspólniania polityki państw, miejscem wspólnych wartości. W wolnym czasie?Muzyka dawna, lektura...

prof. zw. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Profesor socjologii. Była dyrektor CBOS i Instytutu Spraw Publicznych. Europoseł w latach 2009-2013, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013-2015. Czym zajmuję się w Team Europe?Interesują mnie reformy Unii Europejskiej, jej przyszłość i trwałość, polityka zagraniczna UE oraz postawy społeczne wobec przemian zachodzących w Polsce i Europie. Czym jest dla mnie Europa?Europa to wolność...

Jan Klemt

Społecznik, Żołnierz rezerwy, Prezes Fundacji „Kuźnica” im. Hugona Kołłątaja, Dyrektor Generalny Zarządu Krajowego TowarzystwaInicjatyw Społecznych „ Nowy Świat”, Prezes Honorowy Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego, Wykształcenie wyższe. Organizator Klubów Europejskich „Kuźnica” na terenie całej Polski. Czym zajmuję się w Team Europe?Terenami wiejskimi, małomiasteczkowymi, młodzieżą defaworyzowaną, Europejskim Zielonym Ładem, NGO oraz wszystkim tym, co jest najbliższe...

prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz

Nauczyciel akademicki w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w KolegiumNauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Długoletni członek zespołu prof. L. Balcerowicza przygotowującego fundamenty polskiej reformy gospodarczej. Czym zajmuję się w Team Europe?Walką z kryzysem w Unii Europejskiej; gospodarką UE poprzez doskonalenie metod stanowienia regulacji. Czym jest dla mnie Europa?Jest oknem umożliwiającym poznanie świata i niepowtarzalną...

dr Katarzyna Kasia

Prodziekanka Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykładowczyni historii filozofii, filozofii kultury i estetyki. Prowadzi zajęcia również w Akademii Teatralnej im. Leona Schillera. Publicystka związana z tygodnikiem „Kultura liberalna” oraz z programem „Szkło kontaktowe” w telewizji TVN24. Czym zajmuję się w Team Europe?Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z pograniczem polityki i kultury,...

lek. Tomasz Karauda

Lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych w Klinice Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi. Lekarz oddziału COVID. W trakcie studiów doktoranckichpoświęconych patofizjologii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Nauczyciel akademicki. Uczestnik protestu rezydentów w latach 2017-2018. W przeszłości rzecznik prasowy Porozumienia Rezydentów, przewodniczący terenowego oddziału OZZL przy szpitalu N. Barlickiego w Łodzi. Czym...

sędzia dr Tomasz Kałużny

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa. Czym zajmuję się w Team Europe?• wykładnia i interpretacja regulacji unijnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; • praworządność, europejskie wartości, stosowanie regulacji prawnych; • rynek pracy, zatrudnienie i mobilność pracowników; • koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych. Czym jest dla mnie Europa?Promesa pokoju, ładu, harmonii, różnorodności, akceptacji, zaufania,sprawiedliwości… W wolnym czasie?Relacje...

dr Beata Jurkowicz

Niemcoznawczyni, europeistka, edukatorka. W ramach międzynarodowego projektu „Europejskie ruchy antyintegracyjne. Nurty eurosceptyczne od początków integracji europejskiej do dziś” prowadzi badania nad eurosceptycyzmem w Polsce. Wcześniej zawodowo związana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Czym zajmuję się w Team Europe?Edukacją europejską, polityką kulturalną UE, europejskim przemysłem kreatywnym, programem Erasmus+, Europejskim Korpusem Solidarności, Europejską Platformą na rzecz Uczenia...

dr Anna Jaroń

Doktor prawa Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej, w szczególności ochroną praw podstawowych UE i w szerszym kontekście europejskim systemem ochrony praw człowieka, a także europejskim prawem administracyjnym. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest moim miejscem na ziemi. W wolnym czasie?Robię zakupy na lokalnym bazarze, gotuję dla rodziny i znajomych. Warszawa i okolice,...

dr hab. Michał Jamiołkowski

Adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Czym zajmuję się w Team Europe?Zbliżeniem kulturowym, różnicami kulturowymi oraz zacieraniem negatywnych stereotypów i uprzedzeń. Ponadto, jako wieloletni kierownik rozmaitych projektów proeuropejskich, uwrażliwianiem młodzieży, studentek i studentów na szeroko rozumianą problematykę idei wspólnotowości w szerszym kontekście uwarunkowań oraz przemian społeczno-historycznych. Czym jest dla mnie Europa?Wspólnym domem wzajemnie przenikających się...

dr inż. arch. Ewa Heczko-Hyłowa

Sekretarz Naukowy (2007-13) Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie; Inicjatorka/koordynatorka projektów badawczych krajowych, międzynarodowych i UE na Politechnice Krakowskiej (1989-2004); Wykładowca Uniwersytetu USTO (1985-88), Oran/Algeria. Czym zajmuję się w Team Europe?Polityką miejską na szczeblu lokalnym i UE; europejskimi standardami, lokalną demokracją partycypacyjną, zrównoważonym rozwojem oraz budowaniem spójności społecznej, gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej w strategicznym, zintegrowanym planowaniu...

prof. zw. dr hab. Robert Grzeszczak

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, członekKomitetu Nauk Prawnych PAN. Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej – zwłaszcza stosunkiem prawa unijnego i krajowego, zakresem obowiązków sądów krajowych stosujących prawounijne, prawem rynku wewnętrznego i prawem konkurencji, prawem konstytucyjnym. Czym jest dla mnie Europa?Przestrzenią wolności, tolerancji, wspaniałej kultury, nadzieją na udanąi bezpieczną przyszłość. W wolnym...

dr Jarosław Greser

Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Czym zajmuję się w Team Europe?Zagadnieniami związanymi z tworzeniem i wdrażaniem innowacji, w tym Sztucznej Inteligencji, cyberbezpieczeństwa, elektromobilności i Internetu Rzeczy, szczególnie pod kątem ochrony danych osobowych i prywatności oraz tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Czym jest dla mnie Europa?To wspólna przestrzeń przyjazna dla wszystkich. W wolnym czasie?Podróżuję głównie do...

dr hab. Marek Grela

Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula; ambasador ad personam; były wiceminister spraw zagranicznych; Stały Przedstawiciel RP przy UE (2002-2006); dyrektor ds. transatlantyckich, ONZ i walki z terroryzmem SG Rady Unii Europejskiej (2006-2009); dyrektor / główny doradca w europejskiej służbie dyplomatycznej EEAS (2010-2012). Czym zajmuję się w Team Europe?Aktualne problemy integracji oraz sprawy polityki zagranicznej i...

dr hab. Marcin Górski

Radca prawny. Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym PAN; członek Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi. Czym zajmuję się w Team Europe? Interesują mnie przede wszystkim zagadnienia związane z przestrzeganiem praworządności, porządkiem instytucjonalnym UE, funkcjonowaniem Trybunału Sprawiedliwości UE...

dr Grzegorz Gil

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS w Lublinie. Czym zajmuję się w Team Europe?Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa; stosunki zewnętrzne UE; procesy budowania i transformacji nowożytnych państw europejskich; Brexit; debaty oksfordzkie w tematyce europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Europa to niedokończona przygoda, którą staramy się zrozumieć lub domknąć. Tymczasem ona pulsuje niczym kosmos, rozszerza się...

Tobiasz Gajda

Doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Związany z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. Współtworzę Samorząd Województwa Opolskiego. Czym zajmuję się w Team Europe? Szeroko pojętym prawem nowych technologii, działaniami na rzecz zwiększenia aktywności obywatelskiej młodzieży, reformą europejskiego...

dr Agnieszka Florczak

Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego Czym zajmuję się w Team Europe?Ochroną praw człowieka i polityką azylową. Czym jest dla mnie Europa?Zjednoczona Europa to dom zbudowany na fundamentach wolności, różnorodności, demokracji i pokoju. W wolnym czasie?Czytam. Wrocław i okoliceagnieszka.florczak@uwr.edu.pl

Andrzej Dycha

Doradca biznesowy, były ambasador Polski w krajach Afryki Zachodniej,były wiceminister gospodarki oraz rolnictwa Czym zajmuję się w Team Europe?Polityka handlowa UE, strategia dla Afryki, polityka rolna w UE. Czym jest dla mnie Europa?Jest moją Ojczyzną, miejscem z którego czerpię siłę. W wolnym czasie?Podróże, sprawy publiczne. Szczecin, Gorzów Wlkp. oraz Warszawaandrzejdycha@hotmail.com

dr Andrzej Dumała

Adiunkt dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Czym zajmuję się w Team Europe?Funkcjonowaniem systemu politycznego UE; procesami decyzyjnymi w UE; stosunkami zewnętrznymi UE; polityką bezpieczeństwa wewnętrznego UE; teorią i działaniem agencji UE. Czym jest dla mnie Europa?Europa jako kontynent jest dla mnie ciekawym i ciągle zaskakującym fenomenem geograficzno-przyrodniczym, a jako...

Tomasz Dostatni

Dominikanin, Publicysta Czym zajmuję się w Team Europe?Dialog między religiami, wyznaniami i dialog społeczny. Kościoły, religie w Europie. Dialog z naszymi sąsiadami: Niemcami, Czechami, Słowakami, Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami, Rosjanami. Dialog poprzez kulturę,sztukę, religie. Czym jest dla mnie Europa?Domem. W wolnym czasie?Czytam, piszę, wędruję, także duchowo. Polska, Szczecin, Europadostatni@ceti.pl

dr Spasimir Domaradzki

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Czym zajmuję się w Team Europe?Stosunkami zewnętrznymi UE; stosunkami transatlantyckimi; prawami człowieka; rozszerzeniem UE; oddziaływaniem UE na państwa członkowskie w wymiarze politycznym; procesem europeizacji; Europejską Polityką Sąsiedztwa; przyszłością integracji europejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Dla mnie zjednoczona Europa to największy sukces współpracy nad rywalizacją. W wolnym czasie?Lubię uprawiać sport, spędzać wolny czas...

dr hab. Arkadiusz Domagała

Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego Czym zajmuję się w Team Europe?Historią i teorią integracji europejskiej, Unią Gospodarczo-Walutową i euro. W ramach tych dwóch obszarów merytorycznych w TE chcę rozmawiać głównie o obawach wynikających z integracji i szansach, jakie ta integracja daje poszczególnym państwom. Czym jest dla mnie Europa?Europa jest dla mnie domem, którego mieszkańcy,...

dr hab. Anna Doliwa-Klepacka prof. UwB

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, radca prawny. Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej, w szczególności kwestiami instytucjonalnymi, swobodą przepływu osób, wzajemnym uznawaniem kwalifikacji zawodowych, zagadnieniami dotyczącymi polityki migracyjnej. Czym jest dla mnie Europa?Wartością. Wspólnotą. Możliwością rozwoju. Poszanowaniem różnorodności. W wolnym czasie?Spotykam się z ludźmi, podróżuję, czytam. Świętokrzyskie, Białystok i okolicedoliwa.klepacka@gmail.com

dr Marta Czarnecka-Gallas

Ekspertka i koordynatorka wielu projektów europejskich, Sekretarz Generalna Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) w czasie prezydencji woj. pomorskiego w Organizacji w latach 2020-2021. Czym zajmuję się w Team Europe?W TE zajmuję się głównie polityką makroregionalną, strategiami makroregionalnymi UE, a w szczególności Strategią dla Regionu Morza Bałtyckiego, w ramach której służę szeroko zakrojoną ekspertyzą w...

prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór

Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM; Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; Członek założyciel Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Czym zajmuję się w Team Europe?W Team Europe prowadzę działalność edukacyjną, naukową oraz kulturalną o tematyce europejskiej. Współpracuję z innymi członkami Team Europe, organizacjami i instytucjami specjalizującymi się w problematyce integracji europejskiej. Czym jest...

dr Leszek Cybulski

Pracownik Urzędu Statystycznego we Wrocławiu; przez większość zawodowego życia pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe?Europejską strategią zatrudnienia; jednolitym rynkiem; polityką regionalnąi spójności; budżetem i funduszami strukturalnymi; Unią gospodarczą i walutową; porozumieniami handlowymi; strategiami dekadowymi i semestrem europejskim; zagadnieniami związanymi z edukacją; Europejską Polityką Sąsiedztwa i Europejskim Funduszem Rozwoju. Czym...

Tomasz Cichocki

Ekspert w zakresie innowacyjności i współpracy nauki z biznesem. Facylitator procesów strategicznych. Czym zajmuję się w Team Europe?Kwestiami związanymi z polityką naukową i innowacyjną, rozwojem nowych technologii oraz edukacją dorosłych. Od kilku lat, na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzę warsztaty przygotowujące strategie komercjalizacji wyników badań projektów realizowanych w ramachProgramów Ramowych. Czym jest dla mnie Europa?Europa to...

dr Błażej Choroś

Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Czym zajmuję się w Team Europe?Instytucjami Unii Europejskiej; przyszłością (i przeszłością) UE, procesem integracji i dezintegracji (w tym Brexitem i Polexitem); polityczną pozycją posłów do Parlamentu Europejskiego; komunikacją polityczną; prawami człowieka. Czym jest dla mnie Europa?Projektem,...

Dr Adrian Chojan

Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego; Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej Czym zajmuję się w Team Europe?Kwestiami edukacji na poziomie studiów wyższych; bezpieczeństwa energetycznego; praworządności; migracji; polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; dezinformacji; politykami i instytucjami UE. Czym jest dla mnie Europa?Domem, o który...

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w swojej pracy naukowej i dydaktycznej podejmuje problematykę związaną z prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej. Czym zajmuję się w Team Europe?Zagadnieniami związanymi z prawem europejskim, szczególnie z kwestiami instytucjonalnymi; prawnomiędzynarodową podmiotowością Unii Europejskiej; ochroną praw podstawowych i w szerszym wymiarze europejskim systemem ochrony praw...

dr Aleksandra Borowicz

Adiunkt w Katedrze Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego; członek zarządu oraz skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Czym zajmuję się w Team Europe?W szczególności interesuje się tematyką gospodarczą, polityką spójności oraz funkcjonowaniem unii gospodarczo-walutowej. Moimi obszarami zainteresowań poza ogólnie rozumianą integracją europejską jest polityka spójności, wspólna polityka handlowa, funkcjonowanie strefy euro,...

dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka

Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego; badaczka wizytująca w Europejskim Centrum Socjologii i Nauk Politycznych na Sorbonie oraz wykładowczyni na paryskim Uniwersytecie Panthéon-Assas. W przeszłości m.in. Jean Monnet Fellow w European University Institute we Florencji, kierowniczka Programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Czym zajmuję się w Team Europe?Instytucjami i prawem UE; funkcjonowaniem demokracji...

dr Małgorzata Bonikowska

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl), współtwórca ośrodka THINKTANK (www. think-tank.pl), nauczyciel akademicki (Uczelnia Vistula), komentator spraw międzynarodowych. Czym zajmuję się w Team Europe?Polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE, Europejską Strategią Globalną,polityką rozszerzenia i sąsiedztwa, relacjami UE-Azja, historią integracjieuropejskiej. Czym jest dla mnie Europa?Moim miejscem na ziemi, przestrzenią wolności i wielkich idei. W wolnym czasie?Podróżuję, czytam, poznaję...

dr Krzysztof Biegun

Adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Ekonomii i FinansówUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Czym zajmuję się w Team Europe?Finansami. Jestem ciekawy, czy opłaca się wprowadzić euro? Dlaczego kredyty w Polsce są tak drogie? Czy któremuś z państw UE grozi bankructwo? Dlatego badam korzyści z wprowadzenia wspólnej waluty oraz efektywność funkcjonowania unii bankowej i unii rynków kapitałowych....

prof. zw. dr hab. Jan Barcz

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były dyplomata, m.in. członek polskiej delegacji na Konferencję „2+4” oraz delegacji negocjującej traktaty polsko- -niemieckie z lat 1990-1992, Ambasador RP w Wiedniu (1995-1999) Czym zajmuję się w Team Europe?Prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim reformami instytucjonalnymi, zróżnicowaniem wewnętrznym – zachowaniem spójności...

dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ

Profesor w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Były dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (2020-2021) i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (2016-2019). Czym zajmuję się w Team Europe? Obszarem mojego zainteresowania jest przede wszystkim rynek pracy i zmiany na nim zachodzące, będące wynikiem wdrażania nowych technologii. Stąd bliskie są mi działania związane z budowaniem  “cyfrowej Europy”, a...

dr hab. Adam A. Ambroziak prof. SGH

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Czym zajmuję się w Team Europe?Politykami gospodarczymi UE, a w tym rynku wewnętrznego UE, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów i swobodnego świadczenia usług, polityką konkurencji UE w zakresie pomocy publicznej, polityką przemysłową UE oraz polityką regionalną UE. Czym jest dla...