Instytucje UE uzgadniają priorytety na nadchodzące lata: wspólny program odbudowy gospodarczej i odnowionego dynamizmu

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i kanclerz Angela Merkel w imieniu prezydencji Rady podpisali dzisiaj wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych na 2021 r. W deklaracji potwierdzono zobowiązanie trzech instytucji do szybkiego przyjęcia wniosków ustawodawczych niezbędnych do przeprowadzenia odbudowy UE po pandemii COVID-19, korzystając jednocześnie z możliwości, jakie stwarza podwójna transformacja klimatyczna i cyfrowa. Przewodnicząca Ursula von der Leyen, przewodniczący David Sassoli i kanclerz Angela Merkel podpisali również pierwsze w historii wspólne konkluzje w sprawie celów i priorytetów politycznych na lata 2020−2024. Wyrazili w nich zgodę na realizację ambitnego programu politycznego i legislacyjnego na rzecz odbudowy i odnowionego dynamizmu do 2024 r.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen stwierdziła: Te wspólne porozumienia świadczą o determinacji UE, aby wspólnie troszczyć się o zdrowie naszych obywateli w całej Europie i chronić ich miejsca pracy. Europa potrzebuje trwałej odbudowy, która przyniesie korzyści wszystkim i poprawi naszą zdolność do reagowania na kryzysy zdrowotne. Nadszedł czas, by przystąpić do realizacji działań.

Wspólna deklaracja w sprawie priorytetów legislacyjnych na 2021 r. opiera się na programie prac Komisji na nadchodzący rok. W deklaracji zwrócono uwagę polityczną na kluczowe wnioski ustawodawcze, które Komisja już przedstawiła lub też przedstawi do jesieni 2021 r. Tymczasem w pierwszych w historii wspólnych konkluzjach określono uzgodnione przez instytucje priorytety, które mają nadać kierunek programowi legislacyjnemu UE do 2024 r.

Zgodnie ze wspólną deklaracją trzy instytucje przyznają pierwszeństwo następującym inicjatywom z myślą o sfinalizowaniu jak najwięcej z nich do końca 2021 r.:

1.       Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu − zapewnienie, aby transformacja klimatyczna była sprawiedliwa i nikt nie pozostał w tyle, a także umożliwienie UE osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., a do 2030 r. − ambitnych postępów w realizowaniu tego celu.

2.       Kształtowanie cyfrowej dekady Europy − stworzenie prawdziwie funkcjonującego jednolitego rynku usług cyfrowych w bezpiecznych i etycznych granicach, opracowanie ram godnej zaufania sztucznej inteligencji, rozwijanie przywództwa Europy cechującego się celami cyfrowymi na 2030 r. oraz dynamiczną gospodarką opartą na danych.

3.       Stworzenie gospodarki służącej ludziom − zapewnienie, aby na odbudowie skorzystało całe społeczeństwo, pogłębienie jednolitego rynku i wzmocnienie przemysłu unijnego, dążenie do większej sprawiedliwości społecznej i dobrobytu. Jednocześnie UE dąży do pogłębienia unii gospodarczej i walutowej, wzmocnienia odporności i stabilności europejskich banków i rynków kapitałowych.

4.       Zwiększenie znaczenia Europy na świecie – zapewnienie, aby Europa jeszcze mocniej kojarzyła się na świecie z odpowiedzialnym przywództwem oraz silnym partnerstwem, a także aby była gotowa nadać nowy impuls stosunkom transatlantyckim. UE będzie rozpowszechniała zasady handlu międzynarodowego, które są odpowiednio egzekwowane i gwarantują równe warunki działania.

5.       Promowanie wolnej i bezpiecznej Europy − dążenie do osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego paktu o migracji i azylu oraz skutecznej kontroli granic zewnętrznych Unii. UE będzie chronić swobodę przemieszczania się, wzmacniając w tym celu ramy Schengen i optymalizując reakcję Europy na kryzysy zdrowotne. UE będzie działać zdecydowanie, aby zapobiegać rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym oraz niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych.

6.       Ochrona i wzmacnianie naszej demokracji oraz obrona naszych wspólnych europejskich wartości − dalsze wzmacnianie zdolności UE do utrzymania i ochrony praworządności, podstawowych praw i wolności oraz umacnianie demokratycznych podstaw Europy.

Dalsze kroki

Trzy instytucje będą teraz wspólnie pracować − na podstawie przyjętej deklaracji i uzgodnionych konkluzji − nad wszystkimi oczekującymi na rozpatrzenie wnioskami, kierując się zasadami europejskiej wartości dodanej, pomocniczości i proporcjonalności. Instytucje te ponownie zobowiązują się dzisiaj do nawiązywania kontaktów z obywatelami, tak aby mieli oni większy wpływ na swoją przyszłość, m.in. poprzez zbliżającą się konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Kontekst

Co roku Parlament Europejski, Rada i Komisja omawiają i uzgadniają priorytety legislacyjne UE na nadchodzący rok, które są określane we wspólnej deklaracji rocznej. W ten sposób instytucje mogą ze sobą ściślej współpracować, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Pierwszą wspólną deklarację podpisano w grudniu 2016 r. Ponadto w tym roku w pierwszych w historii wspólnych konkluzjach na lata 2020−2024 określono cele i priorytety polityczne wspomnianych trzech instytucji UE na następne cztery lata.

Więcej informacji:

Wspólne konkluzje w sprawie celów i priorytetów politycznych na lata 2020−2024 przyjęte przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej: Priorytety legislacyjne UE na 2021 r.

Dokument roboczy w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na 2021 r.

Wspólna deklaracja i wspólne konkluzje − strona internetowa

Instytucje UE uzgadniają priorytety na nadchodzące lata: Pobierz (45.475 kB – PDF)

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i kanclerz Angela Merkel w imieniu prezydencji Rady podpisali dzisiaj wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych na 2021 r. W deklaracji potwierdzono zobowiązanie trzech instytucji do szybkiego przyjęcia wniosków ustawodawczych niezbędnych do przeprowadzenia odbudowy UE po pandemii COVID-19, korzystając jednocześnie z możliwości, jakie stwarza podwójna transformacja klimatyczna i cyfrowa. Przewodnicząca Ursula von der Leyen, przewodniczący David Sassoli i kanclerz Angela Merkel podpisali również pierwsze w historii wspólne konkluzje w sprawie celów i priorytetów politycznych na lata 2020−2024. Wyrazili w nich zgodę na realizację ambitnego programu politycznego i legislacyjnego na rzecz odbudowy i odnowionego dynamizmu do 2024 r.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen stwierdziła: Te wspólne porozumienia świadczą o determinacji UE, aby wspólnie troszczyć się o zdrowie naszych obywateli w całej Europie i chronić ich miejsca pracy. Europa potrzebuje trwałej odbudowy, która przyniesie korzyści wszystkim i poprawi naszą zdolność do reagowania na kryzysy zdrowotne. Nadszedł czas, by przystąpić do realizacji działań.

Wspólna deklaracja w sprawie priorytetów legislacyjnych na 2021 r. opiera się na programie prac Komisji na nadchodzący rok. W deklaracji zwrócono uwagę polityczną na kluczowe wnioski ustawodawcze, które Komisja już przedstawiła lub też przedstawi do jesieni 2021 r. Tymczasem w pierwszych w historii wspólnych konkluzjach określono uzgodnione przez instytucje priorytety, które mają nadać kierunek programowi legislacyjnemu UE do 2024 r.

Zgodnie ze wspólną deklaracją trzy instytucje przyznają pierwszeństwo następującym inicjatywom z myślą o sfinalizowaniu jak najwięcej z nich do końca 2021 r.:

1.       Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu − zapewnienie, aby transformacja klimatyczna była sprawiedliwa i nikt nie pozostał w tyle, a także umożliwienie UE osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., a do 2030 r. − ambitnych postępów w realizowaniu tego celu.

2.       Kształtowanie cyfrowej dekady Europy − stworzenie prawdziwie funkcjonującego jednolitego rynku usług cyfrowych w bezpiecznych i etycznych granicach, opracowanie ram godnej zaufania sztucznej inteligencji, rozwijanie przywództwa Europy cechującego się celami cyfrowymi na 2030 r. oraz dynamiczną gospodarką opartą na danych.

3.       Stworzenie gospodarki służącej ludziom − zapewnienie, aby na odbudowie skorzystało całe społeczeństwo, pogłębienie jednolitego rynku i wzmocnienie przemysłu unijnego, dążenie do większej sprawiedliwości społecznej i dobrobytu. Jednocześnie UE dąży do pogłębienia unii gospodarczej i walutowej, wzmocnienia odporności i stabilności europejskich banków i rynków kapitałowych.

4.       Zwiększenie znaczenia Europy na świecie – zapewnienie, aby Europa jeszcze mocniej kojarzyła się na świecie z odpowiedzialnym przywództwem oraz silnym partnerstwem, a także aby była gotowa nadać nowy impuls stosunkom transatlantyckim. UE będzie rozpowszechniała zasady handlu międzynarodowego, które są odpowiednio egzekwowane i gwarantują równe warunki działania.

5.       Promowanie wolnej i bezpiecznej Europy − dążenie do osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego paktu o migracji i azylu oraz skutecznej kontroli granic zewnętrznych Unii. UE będzie chronić swobodę przemieszczania się, wzmacniając w tym celu ramy Schengen i optymalizując reakcję Europy na kryzysy zdrowotne. UE będzie działać zdecydowanie, aby zapobiegać rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym oraz niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych.

6.       Ochrona i wzmacnianie naszej demokracji oraz obrona naszych wspólnych europejskich wartości − dalsze wzmacnianie zdolności UE do utrzymania i ochrony praworządności, podstawowych praw i wolności oraz umacnianie demokratycznych podstaw Europy.

Dalsze kroki

Trzy instytucje będą teraz wspólnie pracować − na podstawie przyjętej deklaracji i uzgodnionych konkluzji − nad wszystkimi oczekującymi na rozpatrzenie wnioskami, kierując się zasadami europejskiej wartości dodanej, pomocniczości i proporcjonalności. Instytucje te ponownie zobowiązują się dzisiaj do nawiązywania kontaktów z obywatelami, tak aby mieli oni większy wpływ na swoją przyszłość, m.in. poprzez zbliżającą się konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Kontekst

Co roku Parlament Europejski, Rada i Komisja omawiają i uzgadniają priorytety legislacyjne UE na nadchodzący rok, które są określane we wspólnej deklaracji rocznej. W ten sposób instytucje mogą ze sobą ściślej współpracować, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Pierwszą wspólną deklarację podpisano w grudniu 2016 r. Ponadto w tym roku w pierwszych w historii wspólnych konkluzjach na lata 2020−2024 określono cele i priorytety polityczne wspomnianych trzech instytucji UE na następne cztery lata.

Więcej informacji:

Wspólne konkluzje w sprawie celów i priorytetów politycznych na lata 2020−2024 przyjęte przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej: Priorytety legislacyjne UE na 2021 r.

Dokument roboczy w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na 2021 r.

Wspólna deklaracja i wspólne konkluzje − strona internetowa

Instytucje UE uzgadniają priorytety na nadchodzące lata: Pobierz (45.475 kB – PDF)

120 odpowiedzi

  1. Id like to thank you for the efforts youve put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *